Kurser


SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS ÖSTRA KRETSEN INBJUDER TILL GRUNDUTBILDNING I KLINISK HYPNOS OCH IMAGINATIVA METODER.


Start hösten 2024 i Stockholm

Omfattning: 64 timmar, uppdelat på tre veckoslut.

Målgrupp:

Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, som psykologer, läkare, tandläkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer med flera eller studerande till sådant yrke. Sökande behöver även ansöka om medlemskap i SFKH före kursstart. SFKH har krav att sökande har godkänd legitimation från Socialstyrelsen, eller har rätt att söka legitimation efter avklarade studier.

OBS! Genomförd grundkurs meriterar att söka Sfkh,s 2-åriga utbildning i hypnos, som leder fram till certifiering som hypnosterapeut.


KURSBESKRIVNING

Hypnos är ett sedan lång tid väl beprövat och verksamt redskap, som numera har ett gediget stöd i forskningen. Det är dokumenterat verksamt vid bland annat behandling av smärta, depression, PTSD och somatiska sjukdomar. Studier visa också att ett förstärkt resultat av KBT-behandling då den kombineras med hypnos.

Den kliniska hypnosens rikhaltiga erfarenhet av att arbeta med förändrade medvetandetillstånd utgör utbildningens grund. Den kompletteras/integreras bland annat med modern kunskap om neurovetenskap, inlärningspsykologi och relationell psykologi. Stor vikt läggs vid att kunna förstå, lugna och reglera spänning, smärta samt olika stresstillstånd. För många klienter är denna stabilisering ett värdefullt mål i sig. Men den är också en nödvändig grund för bearbetning vid svårare problematik. Hypnos i förändringsarbete fokuserar på individens unika historia och strävar efter att hitta och aktivera egna inre resurser. Behandlare som använder klinisk hypnos upplever ofta att arbetet är mindre tungt, mer kreativt och lustfyllt.

Kreativa och icke verbala uttrycksformer samt gestaltande metoder med andning och kroppsfokus används. Fallbeskrivningar och metodövningar anpassas efter deltagarnas kliniska erfarenhet och aktuella tjänstgöring. Fokusering och bearbetning ligger på en symbolisk och emotionell nivå.

Huvuddelen av utbildningen är upplevelsebaserad och syftar till att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig gedigna metoder för det egna kliniska arbetet.


Exempel på kursinnehåll:
• Hypnosens historia och framväxt.
• Vad är hypnos och förändrade medvetandetillstånd?
• Hur förstå klinisk hypnos utifrån modern neurovetenskap.
• Teorier om förändrade medvetandetillstånd (FMT).
• Metoder för att lugna och reglera spänning och stress.
• Trans och självhypnos för resursinstallationer och återhämtning, självhypnos i
förhållande till vakna traumainducerade transtillstånd och dissociation.
• Olika sätt att inducera, fördjupa och avsluta trans
• Ordens betydelse, användning av metaforer
• Ideomotorisk respons
• Shorr-övningar
• Transtillstånd i kreativt gestaltande metoder i behandlingsarbete

Orientering om användandet av hypnos i psykoterapi, till exempel ego-state arbete
• Fallbeskrivningar ges från medicin, psykoterapi och motiverande
hälsoarbete. Problemområden kan vara depression och ångesttillstånd, fobier, oro och
andra former av psykisk och fysisk smärta.Kurstider: 13-15 september, 11-13 oktober, 8-10 november 2024

Fredag 13.00-18.00

Lördag och söndag 9.00-16.00

Med väl tilltagen tid för lunch, te/kafferaster.


Plats: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8 Stockholm.

Kursavgift:22.500 kr, delbetalning är möjlig.


Kursansvariga, Helène Trolin och Per Isaksson


Upplysningar och information om grundutbildningen

Helène Trolininfo@trolinpsykoterapi.se 070-658 11 06

Per Isakssonperisaksson@aftpsykoterapi.se 076-046 05 72


Anmälan till kursen senast 1 augusti 2024.
Anmälan per e-post till perisaksson@aftpsykoterapi.se


Styrk din legitimation eller relevant examen, uppge arbetsplats samt arbetsgivare, din privata telefon, e-postadress samt postadress. Besked om antagning meddelas fortlöpande.

Vid färre anmälningar än 6 personer skjuts kursstarten fram.


LÄRARE OCH FÖRELÄSARE

Eva Eriksson-Block, leg psykolog, hypnosterapeut, cert EMDR-terapeut med bred och lång erfarenhet av arbete med ungdomar, trauma samt även sexuella dysfunktioner. Medförfattare i Vad har du varit med om: PTSD och dissociation hos barn och unga. Förekomst, diagnostik och behandling (Gerge, red. 2013) och Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (Gerge, red. 2013).


Per Isaksson, socionom, leg kurator, cert hypnosterapeut och leg psykoterapeut. Per har lång erfarenhet som socionom och kurator inom flyktingmottagning, socialtjänst, öppenvårdspsykiatri, kris- och traumamottagning, primärvård och habilitering.

Per arbetar idag med psykoterapi på egen mottagning i Stockholm.


Christina Lillieroth,leg psykolog, spec i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi. Christina är även hypnospsykoterapeut och driver sedan knappt 20 år en privat psykoterapipraktik på Södermalm i Stockholm. Medförfattare i Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (Gerge, red., 2013).


Lena Palmér, leg fysioterapeut och cert.hypnosterapeut med utbildning i Basal Kroppskännedom, med lång erfarenhet av att använda kroppsinterventioner och fysioterapeutiska behandlingar integrerat med hypnos. Gunnar Rosén, PhD, leg psykolog, spec i klinisk psykologi. Gunnar är en erfaren hypnosterapeut med stor erfarenhet av behandling av smärtproblematik. Gunnars avhandling the phantom limb pain – models for understanding and treatment kom 2002. Dessutom har Gunnar bl a skrivit Gruppebehandling av pasienter med kroniske smerter. Tidsskrift for norsk lægeforening, (1990) 110: 3602-3604 och Different Brain Areas Activated during imagery of Painful and Non-painful “Fingermovements” in a subject with an amputated arm. Neurocase, (2001)7, samt är redaktör till Klinisk hypnos vid smärtbehandling: metod och evidens, (tillsammans med A. Gerge, Insidan 2011).


Gabriella Rudstam, PhD-student, fil mag i musikpsykoterapi, leg psykoterapeut, hypnos-, uttryckande konst- och musikterapeut, cert EMDR-terapeut, fellow of BMGIM (The Bonny Method of Guided Imagery and Music), handledare och lärare i psykoterapi med specialisering i konstnärlig metodik. Gabriella arbetar med extrem traumatisering samt handleder på arbete med komplex traumatisering och kreativt gestaltande terapiformer bland annat på Musikhögskolans musikterapeututbildning. Hon är även medförfatttare till Kreativt gestaltande psykoterapi (Gerge 2010).


Heléne Trolin, fil mag, leg. psykoterapeut, barn och ungdom och cert. hypnosterapeut samt utbildad i EMDR, AEDP och samspelsmetoden, Marte Meo. Heléne har lång erfarenhet av att möta barn,ungdomar och familjer och att arbeta med behandling för våldsutövare. Hon driver sedan sex år en psykoterapimottagning i Uppsala.


Ann Wilkens, fil kand, leg psykoterapeut och cert. hypnosterapeut. Ann har lång erfarenhet av arbete med patienter med komplex traumatisering och dissociation. Hon har särskilt arbetat med sexuell traumatisering, våld i nära relationer samt anknytningstrauma och handleder och föreläser också inom dessa områden.
KURSLITTERATUR ATT VÄLJA FRÅN

Barabasz, A F, Olness, K, Boland, R & Kahn, S (2010). Medical Hypnosis Primer: Clinical and Research Evidence. New York: Routledge.

Barabasz, A F & Watkins, J G (2005). Hypnotherapeutic techniques, (2nd ed). New York: Brunner-Routledge.

Enqvist, Björn Inbjudan till trans. (Kompendium)

Gerge, A (2009) Hypnos i psykoterapeutiskt arbete - ett integrativt perspektiv. Stockholm: Insidan.

Gerge, A (2013) Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Stockholm: Insidan.

Gerge, A & Rosen, G (red) (2011) Klinisk hypnos vid smärtbehandling – metod och evidens Stockholm: Insidan.

Hammond, C (Ed.) (1990) Handbook of hypnotic suggestions and metaphors, New York: W.W. Norton & Company.

Norrsäll, Nils (2016) Hypnos, avslappning, suggestion ur kbt-perspektiv